Статут

Статут

 
 
Загальні положення

1.1. Цей Статут розроблено відповідно до законодавства України і він є документом, що регламентує діяльність Київського фахового коледжу туризму та готельного господарства (далі – Фаховий коледж).
1.2. Фаховий коледж створено згідно з наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР від 5 травня 1977 р. № 134 як Київський технікум готельного господарства.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27 жовтня 2016 року № 1287 Київський технікум готельного господарства було перейменовано в Київський державний коледж туризму та готельного господарства, а також змінено тип закладу освіти.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 червня 2020 року № 757 Київський державний коледж туризму та готельного господарства перейменовано в Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства.
Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства є правонаступником Київського державного коледжу туризму та готельного господарства.
1.3. Найменування Фахового коледжу:
українською мовою – Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства;
скорочене – КТГГ;
англійською мовою – The Kyiv Applied College of Tourism and Hospitality;
скорочене – KTGG.
1.4. Місцезнаходження Фахового коледжу (юридична адреса):

вебсайт: https://www.ktgg.kiev.ua;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
1.5. Фаховий коледж є юридичною особою публічного права, що заснований на державній власності, здійснює свою діяльність на засадах неприбутковості і є бюджетною установою, що належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України.
1.6. Фаховий коледж має самостійний баланс і кошторис, рахунки у територіальному органі Державної казначейської служби України та поточні рахунки в банку, печатку і штамп з власним найменуванням, може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у суді, може запроваджувати власну символіку та атрибутику.
1.7. Доходи (прибутки) Фахового коледжу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Фахового коледжу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
Забороняється розподіляти отримані доходи або їх частини між засновниками Фахового коледжу, його працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), та інших пов’язаних з ними осіб.
1.8. Фаховий коледж здійснює підготовку фахівців за ліцензованими спеціальностями та акредитованими освітньо-професійними програмами згідно з отриманими ліцензіями і сертифікатами.
1.9. Основним видом діяльності Фахового коледжу є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти.
1.10. Фаховий коледж у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту», іншими нормативно-правовими актами України та цим Статутом.
1.11. Основними напрямами діяльності Фахового коледжу є підготовка згідно з державним (регіональним) замовленням і договірними зобов’язаннями за кошти фізичних та юридичних осіб висококваліфікованих фахівців для задоволення потреб підприємств і організацій у фахівцях туристичної діяльності та готельного господарства, бухгалтерського обліку, торгівлі і комерційної діяльності, комп’ютерних технологій, юридичної діяльності та інших галузей народного господарства.
1.12. Основною метою діяльності Фахового коледжу є підготовка фахівців за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» на основі базової та повної загальної середньої освіти, створення навчально- методичних, виховних, організаційних, матеріальних та інших умов для здобуття громадянами фахової передвищої освіти, забезпечення потреб суспільства і держави у висококваліфікованих фахівцях, створення необхідних умов для здобуття освіти особами з особливими потребами.
1.13. Фаховий коледж має право видавати диплом фахового молодшого бакалавра та бакалавра за акрeдитованими освітньо-професійними програмами, відповідно до зразків, затверджених Міністерством освіти і науки України.
1.14. Освітня діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, що провадиться Фаховим коледжем і започаткована до набрання чинності Закону України «Про фахову передвищу освіту», продовжується у межах строку навчання за певною освітньою-професійною програмою з видачею диплома молодшого спеціаліста, встановленого зразка. Останній прийом на здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста проводиться відповідно до підпункту 3 пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про вищу освіту».
1.15. Фаховий коледж має право видавати свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти, відповідно до зразка, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
1.16. Фаховий коледж набуває статусу закладу фахової передвищої освіти з моменту отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти.
1.17. Фаховий коледж є самостійним, незалежним і відповідальним у прийнятті рішень щодо розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів у межах, встановлених законодавством, що становить зміст його автономії та самоврядування.
1.18. Діяльність Фахового коледжу провадиться на принципах:
1) автономії та самоврядування;
2) поєднання засад колегіального та одноособового прийняття рішень;
3) розмежування прав, повноважень і відповідальності засновника, державних органів та органів місцевого самоврядування, до сфери управління якого належить Фаховий коледж, органів управління Фахового коледжу та його структурних підрозділів;
4) незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.
1.19. Основними завданнями Фахового коледжу є:
1) забезпечення реалізації права громадян на фахову передвищу освіту;
2) підготовка кадрів з фаховою передвищою освітою для потреб економіки та суспільства, забезпечення якості фахової передвищої освіти;
3) провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами:
освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» за обраними ними спеціальностями та освітньо-професійними програмами;
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», за обраними ними спеціальностями та освітніми програмами;
вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем, за обраними ними спеціальностями та освітньо-професійними програмами;
4) участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави шляхом формування людського капіталу;
5) виховання у здобувачів фахової передвищої освіти патріотизму, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, академічної доброчесності, формування правової та екологічної культури, моральних цінностей, здорового способу життя, здатності критично мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;
6) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі теоретичної та практичної підготовки;
7) створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів, збереження здоров’я учасників освітнього процесу;
8) збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;
9) поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян;
10) налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури;
11) вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння працевлаштуванню випускників;
12) взаємодія з роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, іншими соціальними партнерами, професійними об’єднаннями з метою працевлаштування випускників;
13) ефективне використання майна і коштів для провадження освітньої діяльності.
1.20. Для реалізації статутних завдань Фаховий коледж має право:
1) розробляти та реалізовувати освітні та освітньо-професійні програми в межах ліцензованої спеціальності;
2) самостійно визначати форми навчання та форми організації освітнього процесу;
3) приймати на роботу педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників відповідно до законодавства;
4) формувати власний штатний розпис та подавати на затвердження у встановленому законодавством порядку;
5) запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково-дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу;
6) надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства;
7) самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої діяльності;
8) самостійно визначати зміст і програми навчальних дисциплін;
9) присуджувати освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра здобувачам фахової передвищої освіти, які відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання;
10) присуджувати ступень вищої освіти здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) рівня та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, які відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти;
11) утворювати, реорганізовувати, перетворювати та ліквідовувати свої структурні підрозділи;
12) провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, навчальні посібники і наукові праці, а також розвивати власну поліграфічну базу;
13) провадити науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи;
14) провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з закладами освіти, науковими установами та іншими юридичними особами;
15) розміщувати свої навчальні, виробничі підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях;
16) брати участь у роботі міжнародних організацій;
17) запроваджувати власну символіку та атрибутику;
18) здійснювати акредитацію освітньо-професійних програм відповідно до законодавства;
19) встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу;
20) звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у сфері освіти, а також брати участь у роботі над проєктами;
21) здійснювати фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до законодавства та цього Статуту;
22) розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання платних послуг;
23) надавати спеціально облаштовані приміщення гуртожитків Фахового коледжу для проживання, відповідно до законодавства;
24) відкривати поточні та депозитні рахунки в банках у встановленому законодавством порядку;
25) здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.
1.21. Структурні підрозділи Фахового коледжу утворюються, реорганізовуються та ліквідуються відповідно до законодавства та головних завдань його діяльності і функціонують згідно з окремими положеннями про них, схвалених педагогічною радою і затверджених директором Фахового коледжу.
1.22. Основними структурними підрозділами Фахового коледжу є: відділення, циклові комісії, бібліотека, навчально-методичний кабінет, лабораторії, навчально-виробничі майстерні та інші підрозділи.
Адміністративні та господарські підрозділи, що забезпечують діяльність і виконання зобов’язань Фахового коледжу: навчальна частина, бухгалтерія, господарська частина.
1.23. Відділення – це структурний підрозділ Фахового коледжу, що об’єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей, у яких навчаються не менше 150 здобувачів фахової передвищої освіти за різними формами навчання, методичні, навчально-виробничі та інші підрозділи. У Фаховому коледжі можуть бути створені відділення, що об’єднують навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей, у яких навчаються не менше 200 здобувачів фахової передвищої освіти за заочною, дистанційною або вечірньою формами здобуття освіти.
Керівництво відділенням здійснює завідувач, який призначається директором Фахового коледжу за погодженням із педагогічною радою Фахового коледжу з числа педагогічних (науково-педагогічних) працівників, які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) і стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років. Завідувач відділення забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною діяльністю викладачів відділення. Повноваження завідувача відділення визначаються положенням про відділення, що затверджується педагогічною радою Фахового коледжу.
1.24. Циклові комісії – структурний навчально-методичний підрозділ Фахового коледжу, що провадить освітню та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін. Циклова комісія створюється згідно з рішенням директора Фахового коледжу за умови, що до її складу входить не менше п’яти педагогічних (науково-педагогічних) працівників, для яких Фаховий коледж є основним місцем роботи.
Голова циклової комісії призначається директором Фахового коледжу за погодженням з педагогічною радою Фахового коледжу з числа педагогічних (науково-педагогічних) працівників, які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) і стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років. Перелік циклових комісій, кандидатури їх голів та персональний склад затверджуються наказом директора Фахового коледжу строком на один навчальний рік.
1.25. Голова циклової комісії забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною діяльністю викладачів циклової комісії.
1.26. Структурні підрозділи підпорядковані безпосередньо директору Фахового коледжу, який відповідно до Статуту призначає керівників підрозділів, визначає напрями основної діяльності, порядок фінансово-господарської діяльності, структуру управління та умови використання матеріально-технічної бази Фахового коледжу.
1.27. Структурними підрозділами Фахового коледжу можуть бути:
1) навчально-виробничі центри (сектори, частини, комплекси тощо), навчально-виробничі комбінати, конструкторські бюро, навчально-дослідні господарства, інші підрозділи, що забезпечують практичну підготовку фахівців;
2) підрозділи з підготовки до вступу, післядипломної освіти та освіти впродовж життя, навчально-методичні кабінети, комп’ютерні та інформаційні центри, виробничі структури, підрозділи культурно-побутового та спортивного призначення;
3) підрозділи, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) або початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
4) підрозділ, що забезпечує поєднання теоретичної підготовки з практичною підготовкою на робочих місцях (дуальну освіту).
1.28. Фаховий коледж може створювати відокремлені структурні підрозділи (філії), в порядку, визначеному законодавством.
1.29. Фаховий коледж в установленому законодавством порядку може створювати підрозділи, що надають платні освітні послуги. Такі підрозділи підпорядковуються безпосередньо директорові Фахового коледжу, який призначає керівника такого підрозділу.
1.30. У Фаховому коледжі можуть створюватись інші структурні підрозділи відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту».
1.31. Фаховий коледж може бути засновником (співзасновником) інших юридичних осіб, які провадять свою діяльність відповідно до напрямів освітньо-науково-виробничої діяльності Фахового коледжу та/або забезпечують виконання його статутних завдань.
1.32. Фаховий коледж може провадити освітню діяльність спільно з іноземними закладами освіти за узгодженими освітньо-професійними програмами.
1.33. Фаховий коледж може утворювати освітні, освітньо-наукові, науково-виробничі та освітньо-науково-виробничі комплекси, наукові парки та входити до складу консорціуму.
 
2. Концепція освітньої діяльності Фахового коледжу

2.1. Освітня діяльність Фахового коледжу ґрунтується на концептуальних засадах Національної доктрини розвитку освіти, законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту», Державної національної програми «Освіта» («Україна XXІ століття»), гуманістичних традиціях світової та вітчизняної освіти, науки і культури.
Концепцію освітньої діяльності (далі – Концепція) розробляє група керівників структурних підрозділів та викладачів терміном на п’ять років, розглядає педагогічна рада Фахового коледжу та затверджує директор Фахового коледжу.
Концепція Фахового коледжу містить мету, передбачає модернізацію освітнього процесу з урахуванням принципів освітньої діяльності закладу освіти, потенційні можливості щодо надання освітніх послуг та напрями співпраці із зацікавленими суб’єктами. Особливості надання освітніх послуг обумовлені особливим місцем фахової передвищої освіти у розвитку економіки країни шляхом прискорення та інтенсифікації підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців для вітчизняного ринку праці. Концепція Фахового коледжу спрямована на розв’язання проблем, які виникають в умовах глобалізації, посилення конкуренції, мобільності робочої сили, швидких економічних і технологічних змін.
2.2. У Концепції передбачається головна мета діяльності Фахового коледжу – створення умов для розвитку і самореалізації кожного здобувача освіти, формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати і розвивати цінності громадського суспільства, формування особистості професіонала, патріота і громадянина України, підготовленого до життя і праці у майбутньому.
Стратегічною метою підвищення якості надання освітніх послуг Фаховим коледжем є підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників в частині організації освітнього процесу із залученням сучасних інформаційних технологій, додержанням вимог академічної доброчесності.
2.3. Основні принципи освітньої діяльності:
1) інтеграція Фахового коледжу в систему європейської освіти;
2) інтеграція з ринком праці;
3) підвищення рівня комп’ютерної підготовки та реалізація сучасних технологій навчання;
4) гуманізація освітнього процесу;
5) плановість у роботі;
6) якість надання освітніх послуг;
7) забезпечення практичної підготовки студентів;
8) формування у здобувачів освіти національних і загальнолюдських цінностей;
9) забезпечення конкурентоспроможності випускників на ринку праці;
10) створення сприятливих умов для самореалізації особистості.
2.4. Фаховий коледж всебічно розвиває інформаційні технології в освітній діяльності, широко використовує ресурси інтернету. Забезпечує поступове входження у світовий освітянський простір.
2.5. Фаховий коледж спрямовує матеріальні, фінансові, кадрові і освітні ресурси Фахового коледжу, суспільства і держави для забезпечення якісної підготовки фахівців.
Якість освіти є національним пріоритетом і передумовою розвитку держави, дотримання міжнародних норм і вимог законодавства України щодо реалізації права громадянина на освіту.
2.6. Національне виховання має здійснюватися впродовж усього освітнього процесу здобувачів освіти. Воно має забезпечити всебічний розвиток, гармонійність і цілісність особистості, її здібностей і обдарувань, формування громадянина, здатного до самостійного мислення, суспільного вибору діяльності, спрямованої на процвітання України.
2.7. Фізичне виховання є невід’ємною складовою освітнього процесу і забезпечує можливість набуття здобувачами освіти знань про здоров’я і засоби його зміцнення, шляхи і методи протидії хворобам та збереження тривалої творчої активності. Фаховий коледж забезпечує розвиток масового спорту як важливої складової виховання молоді.
2.8. Для підтримки педагогічних та науково-педагогічних працівників, підвищення їх відповідальності за якість професійної діяльності вживаються заходи щодо поліпшення системи стимулювання, професійного зростання та вивчення досвіду зарубіжних країн.
2.9. Фаховий коледж здійснює міжнародне співробітництво та встановлює зовнішньоекономічні зв’язки з іноземними громадянами, закладами освіти, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами, фірмами, громадськими організаціями шляхом укладання договорів з метою реалізації концептуальних засад освітньої діяльності Фахового коледжу.
2.10. Реалізація Концепції має забезпечити активізацію процесів зростання інтелектуального, культурно-духовного та матеріального потенціалу учасників освітнього процесу, що зміцнить демократичні основи громадянського суспільства і прискорить його розвиток.

3. Повноваження засновника або уповноваженого ним органу

3.1. Управління Фаховим коледжем в межах повноважень, визначених законодавством та цим Статутом, здійснюють:
1) засновник або уповноважений ним орган;
2) директор Фахового коледжу;
3) загальні збори трудового колективу Фахового коледжу;
4) педагогічна рада Фахового коледжу;
5) наглядова рада Фахового коледжу;
6) органи студентського самоврядування;
7) інші органи, визначені законодавством.
3.2. Права і обов’язки засновника або уповноваженого ним органу щодо управління Фаховим коледжем визначаються законодавством та цим Статутом.
3.3. Засновник або уповноважений ним орган:
1) затверджує Статут Фахового коледжу та за поданням загальних зборів трудового колективу Фахового коледжу вносить до Статуту зміни шляхом затвердження  нової редакції;
2) оголошує конкурсний відбір на посаду директора Фахового коледжу, укладає контракт з директором Фахового коледжу, обраним у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом;
3) розриває контракт із директором Фахового коледжу з підстав, визначених законодавством про працю, цим Статутом та/або контрактом;
4) затверджує кошторис і приймає фінансовий звіт Фахового коледжу у випадках та порядку, визначених законодавством;
5) забезпечує створення у Фаховому коледжі інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
6) здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
7) здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Фахового коледжу;
8) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Статутом;
9) приймає рішення про приєднання Фахового коледжу до закладу вищої освіти такої самої форми власності як відокремленого структурного підрозділу.
3.4. Засновник або уповноважений ним орган може делегувати окремі свої повноваження наглядовій раді Фахового коледжу, директору Фахового коледжу або іншому органу управління Фахового коледжу.
3.5. Засновник або уповноважений ним орган не має права втручатися в діяльність Фахового коледжу, що здійснюється у межах його автономних прав, визначених законодавством та цим Статутом.

4. Повноваження органів управління та органів громадського самоврядування Фахового коледжу.

4.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Фахового коледжу є загальні збори трудового колективу, включаючи виборних представників з числа студентів Фахового коледжу.
4.1.1. Загальні збори трудового колективу Фахового коледжу скликаються:
1) директором Фахового коледжу;
2) профспілковим комітетом працівників Фахового коледжу;
3) на вимогу не менше як третини від загальної кількості працівників  Фахового коледжу.
4.1.2. У загальних зборах трудового колективу Фахового коледжу представлені всі категорії учасників освітнього процесу Фахового коледжу.
При цьому не менш як 75 відсотків складу загальних зборів трудового колективу Фахового коледжу мають становити педагогічні (науково-педагогічні) працівники, які працюють у Фаховому коледжі за основним місцем роботи, і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів Фахового коледжу, які обираються вищим органом студентського самоврядування Фахового коледжу.
4.1.3. Загальні збори трудового колективу Фахового коледжу скликаються не менше одного разу на рік.
4.1.4. Загальні збори трудового колективу Фахового коледжу:
1) погоджує за поданням педагогічної ради Фахового коледжу Статут Фахового коледжу;
2) заслуховує щорічний звіт директора Фахового коледжу та оцінює його діяльність;
3) обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;
4) розглядає за обґрунтованим поданням педагогічної ради Фахового коледжу питання про дострокове припинення повноважень директора Фахового коледжу і направляє відповідне подання до засновника або уповноваженого ним органу;
5) затверджує правила внутрішнього розпорядку Фахового коледжу і колективний договір;
6) приймає рішення з інших питань діяльності Фахового коледжу відповідно до законодавства та цього Статуту.
4.1.5.  Органи громадського самоврядування можуть утворюватися у структурних підрозділах Фахового коледжу. Положення про органи громадського самоврядування підрозділів Фахового коледжу затверджуються педагогічною радою Фахового коледжу.
4.2. Колегіальним органом управління Фахового коледжу є педагогічна рада Фахового коледжу, склад якої щорічно затверджується наказом директора Фахового коледжу.
4.2.1. Педагогічна рада Фахового коледжу:
1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку Фахового коледжу;
2) розглядає проєкт Статуту Фахового коледжу, а також пропозиції щодо внесення змін до нього;
3) розглядає проєкт кошторису Фахового коледжу та річний фінансовий звіт Фахового коледжу;
4) ухвалює відповідно до законодавства рішення про розміщення власних надходжень Фахового коледжу у територіальному органі казначейського обслуговування бюджетних коштів та/або банківських установах;
5) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
6) погоджує за поданням директора Фахового коледжу рішення про утворення, реорганізацію, перетворення або ліквідацію структурних підрозділів;
7) затверджує положення про організацію освітнього процесу;
8) має право вносити подання про відкликання директора Фахового коледжу з підстав, передбачених законодавством, цим Статутом, та контрактом, що розглядається загальними зборами трудового колективу Фахового коледжу;
9) обговорює питання та визначає заходи з підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників Фахового коледжу;
10) приймає рішення та рекомендації з питань впровадження в освітній процес кращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які можуть сприяти розвитку Фахового коледжу;
11) має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту Фахового коледжу;
12) приймає рішення з питань вдосконалення методичного забезпечення освітнього процесу Фахового коледжу;
13) приймає рішення з питань відповідальності учасників освітнього процесу за порушення академічної доброчесності;
14) за поданням директора Фахового коледжу надає згоду на призначення завідувачів відділень та голів циклових комісій;
15) приймає рішення з інших питань відповідно до законодавства України та цього Статуту.
4.2.2. Педагогічну раду Фахового коледжу очолює його голова, яким є директор Фахового коледжу.
4.2.3. До складу педагогічної ради Фахового коледжу можуть входити:
1) заступники директора;
2) завідувачі відділень;
3) завідувач бібліотеки;
4) голови циклових комісій;
5) педагогічні та науково-педагогічні працівники;
6) головний бухгалтер.
До складу педагогічної ради також можуть входити керівники органів громадського самоврядування, профспілкових організацій (за наявності) та представники студентського самоврядування.
Не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу педагогічної ради Фахового коледжу мають становити педагогічні та/або науково-педагогічні працівники Фахового коледжу і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів Фахового коледжу, які навчаються у Фаховому коледжі та обрані вищим органом студентського самоврядування Фахового коледжу.
Виборні представники з числа студентів Фахового коледжу беруть участь у роботі педагогічної ради Фахового коледжу під час розгляду питань, що стосуються навчання, побуту та відпочинку осіб, які навчаються у Фаховому коледжі. Під час розгляду інших питань, віднесених до повноважень педагогічної ради Фахового коледжу, норма щодо обов’язковості участі в роботі педагогічної ради Фахового коледжу не менш як 10 відсотків – виборних представників з числа студентів Фахового коледжу не застосовується.
4.2.4. Педагогічна рада проводить свої засідання не рідше одного разу на два місяці.
4.2.5. Рішення педагогічної ради Фахового коледжу, прийняті відповідно до законодавства, є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу Фахового коледжу.
Рішення педагогічної ради Фахового коледжу вводяться в дію наказами директора Фахового коледжу.
4.3. Для вирішення поточних питань діяльності Фахового коледжу створюються робочі органи.
4.3.1. Основними робочими органами Фахового коледжу є: адміністративна рада, методична рада, приймальна комісія, стипендіальна комісія.
4.3.2. Склад, функції, повноваження та порядок обрання представників до складу робочих органів визначається положеннями про них, які затверджуються відповідно до цього Статуту та законодавства України.
4.4. Невід’ємною частиною громадського самоврядування Фахового коледжу є студентське самоврядування, яке діє у Фаховому коледжі та його структурних підрозділах.
Студентське самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні Фаховим коледжем.
Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Фахового коледжу, у тому числі неповнолітніх. Усі студенти Фахового коледжу мають рівні права щодо участі у студентському самоврядуванні, можуть обиратися та бути обраними до його органів.
У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України, цим Статутом та положенням про студентське самоврядування Фахового коледжу.
4.4.1. Органи студентського самоврядування діють на принципах:
1) добровільності, колегіальності, відкритості;
2) виборності та звітності;
3) рівності прав студентів Фахового коледжу на участь у студентському самоврядуванні;
4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій;
5) академічної доброчесності.
4.4.2. Студентське самоврядування здійснюється на рівні Фахового коледжу, гуртожитку та структурних підрозділів Фахового коледжу.
4.4.3. У Фаховому коледжі діє контрольно-ревізійний орган студентського самоврядування – контрольно-ревізійна комісія.
До складу контрольно-ревізійної комісії не можуть входити керівники та члени виконавчих органів студентського самоврядування, студентських виборчих комісій.
4.4.4. Виконавчим органом студентського самоврядування Фахового коледжу є студентська рада Фахового коледжу.
4.4.5. Керівники органів студентського самоврядування та їх заступники не можуть перебувати на посаді більш як два строки.
4.4.6. З припиненням особою навчання у Фаховому коледжі припиняється її участь в органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому положенням про студентське самоврядування Фахового коледжу.
4.4.7. Органи студентського самоврядування:
1) беруть участь в управлінні Фаховим коледжем у порядку, встановленому Законом України «Про фахову передвищу освіту» та цим  Статутом;
2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
3) проводять організаційні, просвітницькі, дослідницькі, спортивні, оздоровчі, культурно-мистецькі та інші заходи;
4) беруть участь у заходах щодо забезпечення якості фахової передвищої освіти;
5) захищають права та інтереси здобувачів фахової передвищої освіти та вищої освіти;
6) делегують своїх представників до робочих та дорадчо-консультативних органів;
7) ухвалюють акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання здобувачів у гуртожитках та організації харчування;
9) розпоряджаються коштами органу студентського самоврядування відповідно до законодавства;
10) при формуванні кошторису Фахового коледжу надають обов’язкові до розгляду пропозиції щодо розвитку його матеріальної бази, у тому числі з питань, що стосуються навчання, побуту та відпочинку студентів;
11) вносять пропозиції щодо змісту освітньо-професійних програм;
12) мають право оголошувати акції протесту;
13) мають право об’єднуватися у регіональні та всеукраїнські організації, діяльність яких не має політичного або релігійного спрямування;
14) виконують інші функції, передбачені Законом України «Про фахову передвищу освіту» та положенням про студентське самоврядування Фахового коледжу.
4.4.8. За погодженням з органом студентського самоврядування Фахового коледжу приймаються рішення про:
1) відрахування студентів Фахового коледжу та їх поновлення на навчання;
2) переведення осіб, які навчаються у Фаховому коледжі з одного джерела фінансування на інше;
3) поселення осіб, які навчаються у Фаховому коледжі, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;
4) діяльність студентського гуртожитку для проживання осіб, які навчаються у Фаховому коледжі;
5) затвердження правил внутрішнього розпорядку Фахового коледжу в частині, що стосується осіб, які навчаються.
4.4.9. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори студентів Фахового коледжу, які:
1) затверджують положення про студентське самоврядування Фахового коледжу;
2) обирають керівника та членів студентської ради, дають оцінку її діяльності;
3)  затверджують процедуру використання коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;
4) затверджують річний кошторис витрат органів студентського самоврядування, вносять до нього зміни, заслуховують звіт про його виконання;
5) обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення поточного контролю за діяльністю, станом виконання бюджету органів студентського самоврядування;
6) формують студентські виборчі комісії з числа студентів Фахового коледжу для організації та проведення виборів до органів студентського самоврядування;
7) обирають представників студентів Фахового коледжу до загальних зборів трудового колективу Фахового коледжу та педагогічної ради Фахового коледжу;
8) заслуховують звіти виконавчого та контрольно-ревізійного органів студентського самоврядування, дають оцінку їхній діяльності;
9) здійснюють інші повноваження, передбачені законодавством України, цим Статутом та положенням про студентське самоврядування Фахового коледжу.
4.4.10. Делегати на загальні збори студентів Фахового коледжу обираються студентами Фахового коледжу шляхом прямого таємного голосування на строк, визначений положенням про студентське самоврядування, що не може бути більшим за один календарний рік.
4.4.11. Адміністрація Фахового коледжу не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування (крім питань, пов’язаних з безпекою учасників освітнього процесу, а також із використанням бюджетних коштів).
4.4.12. Рішення органів студентського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції та доведені до адміністрації, не потребують затвердження, схвалення чи введення в дію керівником, іншими органами управління Фахового коледжу.
4.4.13. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів.
4.4.14. Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не менше одного разу на рік.

5. Наглядова рада Фахового коледжу.

5.1. Засновник або уповноважений ним орган створює наглядову раду Фахового коледжу та затверджує її персональний склад у кількості від трьох до п’яти  осіб строком на п’ять  років.
5.2. Членом наглядової ради Фахового коледжу не може бути особа, яка:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
4) за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
5) піддавалася адміністративному стягненню за правопорушення, пов’язане з корупцією, – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
6) підпадає під дію частини третьої статті 1 Закону України «Про очищення влади».
До складу наглядової ради Фахового коледжу не можуть входити працівники Фахового коледжу та студенти Фахового коледжу.
5.3. Наглядова рада Фахового коледжу сприяє вирішенню перспективних завдань розвитку Фахового коледжу, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку, ефективної взаємодії Фахового коледжу з державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку, підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Фахового коледжу.
5.4. Наглядова рада Фахового коледжу у своїй діяльності керується принципами прозорості і підзвітності.
5.5. Наглядова рада Фахового коледжу має право:
1) сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
2) брати участь у роботі педагогічної ради Фахового коледжу, загальних зборів трудового колективу Фахового коледжу з правом дорадчого голосу;
3) брати участь у визначенні та затверджувати стратегію розвитку Фахового коледжу;
4) контролювати дотримання цього Статуту;
5) проводити конкурсний відбір на посаду директора Фахового коледжу;
6) розглядати щорічні звіти директора Фахового коледжу про реалізацію стратегії розвитку Фахового коледжу;
7) ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту діяльності Фахового коледжу не більше одного разу протягом строку повноважень наглядової ради Фахового коледжу;
8) відстежувати та врегульовувати потенційні конфлікти інтересів у діяльності директора Фахового коледжу;
9) вносити до засновника або уповноваженого ним органу подання про заохочення або відкликання директора Фахового коледжу з підстав, визначених законодавством, цим Статутом та контрактом;
10) здійснювати інші права, визначені законодавством та цим Статутом.
5.6. Засідання наглядової ради Фахового коледжу проводяться за потреби, але не рідше одного разу на рік.
Засідання наглядової ради проводить її голова, а в разі його відсутності заступник голови наглядової ради Фахового коледжу. Голова наглядової ради та його заступник обираються на засіданні наглядової ради строком на один навчальний рік з правом повторного переобрання. Засідання наглядової ради є правомочними за умови участі не менше, ніж 2/3 від її загального складу.
5.7. Рішення наглядової ради приймають простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів наглядової ради Фахового коледжу. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради Фахового коледжу голос голови наглядової ради є вирішальним.
Рішення наглядової ради оформлюються протоколами, які підписуються головою на засіданні наглядової ради та у письмовому вигляді в п’ятиденний строк доводяться до відома директора Фахового коледжу та є обов’язковими до розгляду та відповідного реагування.
5.8. Протоколи, відеотрансляції та/або стенограми засідань наглядової ради оприлюднюються на офіційному вебсайті Фахового коледжу протягом тижня з дня відповідного засідання.
5.9. Порядок визначення компенсації витрат членів наглядової ради Фахового коледжу затверджується Кабінетом Міністрів України.
5.10. Засновник має право достроково припинити повноваження наглядової ради Фахового коледжу або окремих її членів.


6. Права та обов’язки директора Фахового коледжу


6.1. Безпосереднє управління діяльністю Фахового коледжу здійснює директор Фахового коледжу.
Права, обов’язки та відповідальність директора Фахового коледжу визначено законодавством і цим Статутом.
6.2. Директор Фахового коледжу є представником Фахового коледжу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законодавством України та цим Статутом.
6.3. Директор  Фахового коледжу:
1) організовує діяльність Фахового коледжу;
2) вирішує питання фінансово-господарської діяльності Фахового коледжу, формує його структуру, штатний розпис та подає на затвердження у встановленому законодавством порядку; є розпорядником майна і коштів, забезпечує дотримання штатно-фінансової дисципліни;
3) видає накази і розпорядження, надає доручення обов’язкові для виконання всіма учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами Фахового коледжу;
4) відповідає за результати діяльності Фахового коледжу перед засновником або уповноваженим ним органом;
5) забезпечує розроблення, несе відповідальність за реалізацію затвердженої стратегії розвитку Фахового коледжу;
6) забезпечує дотримання законодавства, цього Статуту, виконання рішень загальних зборів трудового колективу Фахового коледжу, педагогічної ради Фахового коледжу;
7) подає на погодження загальним зборам трудового колективу Фахового коледжу проєкт Статуту Фахового коледжу;
8) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників відповідно до законодавства;
9) забезпечує виконання кошторису, укладає договори;
10) призначає завідувачів відділень та голів циклових комісій за згодою педагогічної ради Фахового коледжу;
11) забезпечує охорону праці безпеку життєдіяльності, дотримання законності та порядку;
12) затверджує посадові інструкції працівників;
13) формує контингент здобувачів освіти;
14) у встановленому законодавством порядку відраховує із Фахового коледжу та поновлює на навчання в ньому осіб, які навчаються або навчалися у Фаховому коледжі;
15) забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітньо-професійних програм;
16) розробляє та ухвалює за погодженням з педагогічною радою Фахового коледжу рішення про утворення, реорганізацію, перетворення або ліквідацію структурних підрозділів у встановленому законодавством порядку;
17) здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників;
18) забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Фахового коледжу;
19) сприяє та створює умови для діяльності органів громадського самоврядування, організацій профспілок, які діють у Фаховому коледжі;
20) сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, зміцненню спортивно-оздоровчої бази Фахового коледжу, створює належні умови для занять масовим спортом;
21) спільно з виборними органами первинних профспілкових організацій  працівників Фахового коледжу подає для затвердження загальним зборам трудового колективу Фахового коледжу правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує їх;
22) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України та цим Статутом.
6.4. Директор Фахового коледжу відповідає за провадження та результати освітньої, фінансово-господарської та інших видів діяльності у Фаховому коледжі, стан і збереження нерухомого та іншого майна і земельних ділянок Фахового коледжу.
6.5. Директор Фахового коледжу відповідно до цього Статуту може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам і керівникам структурних підрозділів.
6.6. Директор Фахового коледжу щороку звітує про свою діяльність перед засновником або уповноваженим ним органом, загальними зборами трудового колективу Фахового коледжу та  наглядовою радою Фахового коледжу.
Директор Фахового коледжу зобов’язаний оприлюднювати щорічний звіт про реалізацію стратегій розвитку Фахового коледжу на офіційному вебсайті Фахового коледжу.
6.7. Кандидат на посаду директора Фахового коледжу повинен мати ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), вільно володіти державною мовою і мати стаж роботи на посадах педагогічних або науково-педагогічних працівників не менше як п’ять років. Кандидат на посаду директора Фахового коледжу має бути громадянином України.
Одна і та сама особа не може бути директором Фахового коледжу більше ніж два строки.
6.8. Не може бути допущена до участі у конкурсі та призначена (у тому числі виконувачем обов’язків) на посаду директора Фахового коледжу особа, яка:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
4) за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
5) піддавалася адміністративному стягненню за пов’язане з корупцією правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
6) не пройшла спеціальної перевірки або не надала згоди на її проведення.
Не може бути допущена до участі у конкурсі особа, яка є членом наглядової ради Фахового коледжу.
6.9. Засновник або уповноважений ним орган зобов’язаний оголосити конкурс на заміщення посади директора Фахового коледжу не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка займає цю посаду. У разі дострокового припинення повноважень директора Фахового коледжу конкурс оголошується протягом місяця з дня утворення вакансії.
6.10. Засновник або уповноважений ним орган протягом двох місяців з дня оголошення конкурсу на посаду директора Фахового коледжу приймає документи претендентів на посаду директора Фахового коледжу і протягом 10 днів з дня завершення строку подання відповідних пропозицій вносить кандидатури претендентів, які відповідають вимогам Закону України «Про фахову передвищу освіту», до Фахового коледжу для рейтиногового голосування.
Претенденти на участь у конкурсі на заміщення вакантної посади директора Фахового коледжу одночасно з поданням документів для участі в конкурсі на посаду директора Фахового коледжу подають засновнику або уповноваженому ним органу та наглядовій раді Фахового коледжу свої проєкти стратегії розвитку Фахового коледжу, що в обов’язковому порядку оприлюднюються на офіційному сайті Фахового коледжу і підлягають публічному обговоренню перед рейтинговим голосуванням.
6.11. У рейтинговому голосуванні беруть участь:
1) педагогічні та науково-педагогічні працівники, які працюють у Фаховому коледжі за основним місцем роботи;
2) виборні представники з числа інших категорій працівників, які працюють у Фаховому коледжі за основним місцем роботи і обираються відповідними категоріями працівників шляхом прямих таємних виборів;
3) виборні представники з числа студентів денної та дуальної форми здобуття освіти Фахового коледжу, які обираються студентами Фахового коледжу  шляхом прямих таємних виборів.
При цьому загальна кількість педагогічних та науково-педагогічних працівників Фахового коледжу повинна становити не менше 75 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у рейтинговому голосуванні, кількість виборних представників з числа інших працівників Фахового коледжу – до 10 відсотків,  кількість виборних представників з числа студентів Фахового коледжу – не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у рейтинговому голосуванні.
6.12. Кожен з учасників рейтингового голосування має один голос і голосує особисто. Рейтингове голосування є таємними і вважається таким, що відбулося, якщо участь у них взяли більше 50 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у рейтинговому голосуванні.
6.13. З особою, яка під час рейтингового голосування набрала 60 і більше відсотків голосів від загальної кількості осіб, які мають право брати участь у рейтинговому голосуванні, та визнана переможцем конкурсного відбору, засновник або уповноважений ним орган укладає контракт. У разі, якщо жоден з кандидатів не набрав більше 60 відсотків голосів від загальної кількості осіб, які мають право брати участь у рейтинговому голосуванні, наглядова рада Фахового коледжу у двотижневий строк з дня рейтингового голосування проводить процедуру конкурсного відбору кандидатів на посаду директора Фахового коледжу і пропонує засновнику або уповноваженому ним органу укласти контракт з переможцем конкурсного відбору, а в разі неможливості визначити переможця, оголосити конкурсний відбір таким, що не відбувся.
6.14. При проведенні конкурсного відбору претендентів на посаду директора Фахового коледжу використовується 100-бальна система оцінювання, в якій враховуються результати рейтингового голосування, запропоновані проєкти стратегії розвитку Фахового коледжу, рівень кваліфікації, академічна репутація, професійний та управлінський досвід претендентів, знання ними законодавства у сфері фахової передвищої освіти. Претенденту, який набрав найбільшу кількість голосів при рейтинговому голосуванні, нараховується 50 балів, іншим претендентам –  пропорційно до набраної кількості голосів з округленням до цілої кількості балів. За інші критерії конкурсного відбору може бути нараховано до 50 балів.
6.15. Після проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», з переможцем конкурсного відбору на посаду директора Фахового коледжу укладається контракт строком на п’ять років не пізніше 10 днів після її завершення.
Засновник або уповноважений ним орган має право скасувати результати конкурсного відбору в разі виявлення порушень положення про конкурсний відбір і оголосити конкурсний відбір таким, що не відбувся, у встановленому законодавством порядку.
6.16. Директор Фахового коледжу може бути звільнений з посади засновником або уповноваженим ним органом за поданням наглядової ради Фахового коледжу або загальними зборами трудового колективу Фахового коледжу з підстав, визначених законодавством, за порушення цього Статуту та/або умов контракту.
6.17. Подання про відкликання директора Фахового коледжу може бути внесене до загальних зборів трудового колективу Фахового коледжу більшістю складу педагогічної ради Фахового коледжу не раніше ніж через рік після призначення цього керівника.
6.18. Подання засновнику або уповноваженому ним органу про відкликання директора Фахового коледжу приймається, якщо його підтримали дві третини складу наглядової ради Фахового коледжу або більшість голосів членів загальних зборів трудового колективу Фахового коледжу.
6.19. У визначених законодавством випадках засновник або уповноважений ним орган за поданням наглядової ради Фахового коледжу може призначити за контрактом виконувача обов’язків директора Фахового коледжу з метою здійснення заходів антикризового менеджменту, але не більш як на два роки.

7. Трудовий колектив Фахового коледжу

7.1. Трудовий колектив Фахового коледжу включає в себе педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників.
7.2. Члени трудового колективу Фахового коледжу мають право:
1) брати участь в обговоренні і розв'язанні найважливіших питань діяльності Фахового коледжу;
2) одержувати інформаційні, нормативні та інші матеріали, що розробляються чи застосовуються в діяльності Фахового коледжу;
3) створювати в Фаховому коледжі професійну спілку та бути її членами;
4) за межами Фахового коледжу організовувати і бути членами будь-яких політичних, громадських та інших об'єднань чи угруповань, діяльність яких не суперечить Конституції України та законодавству України;
5) користуватися всіма видами послуг, що може надати Фаховий коледж, а також іншими можливостями Фахового коледжу (зокрема, одержувати матеріальну допомогу) з метою оперативного та ефективного вирішення проблем навчально-методичної діяльності, соціального захисту та фінансової підтримки у встановленому законодавством порядку;
6) обирати методи і засоби навчання, що найбільш повно відповідають інтелектуальним можливостям, передбачають розвиток творчої ініціативи і самостійності студентів.
7.3. Усі члени трудового колективу Фахового коледжу зобов'язані:
1) працювати  чесно, сумлінно,  дисципліновано;
2) своєчасно та професійно виконувати розпорядження директора Фахового коледжу або уповноваженої ним особи;
3) дотримуватися цього Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку Фахового коледжу;
4) дбати про зміцнення авторитету Фахового коледжу;
5) піклуватися про професійний, культурний і творчий розвиток студентства;
6) виконувати рішення загальних зборів трудового колективу Фахового коледжу, педагогічної ради Фахового коледжу;
7) дотримуватися інших вимог законодавства України.
Права і обов’язки працівників Фахового коледжу визначаються законодавством, цим Статутом, положеннями про структурні підрозділи, правилами внутрішнього трудового розпорядку Фахового коледжу, колективним договором.
7.4. Оплата праці в Фаховому коледжі здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України, законами України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», за схемами посадових окладів і тарифними ставками, встановленими Кабінетом Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та договорами.
7.5. Умови і показники преміювання працівників Фахового коледжу, порядок встановлення надбавок за високі досягнення у праці або на період виконання особливо важливих робіт, доплат для працівників за суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників визначаються окремими положеннями, які розробляються трудовим колективом Фахового коледжу та затверджуються директором Фахового коледжу у встановленому законодавством порядку.
Представником інтересів трудового колективу є первинна профспілкова організація Фахового коледжу.

8. Учасники освітнього процесу Фахового коледжу

8.1. Учасниками освітнього процесу в Фаховому коледжі є:
1) особи, які навчаються в Фаховому коледжі;
2) педагогічні, науково-педагогічні  та інші працівники Фахового коледжу, які працюють у ньому за основним місцем роботи;
3) особи, які за основним місцем роботи на підприємствах, в установах, організаціях, закладах поєднують виконання своїх посадових обов’язків із практичною підготовкою здобувачів фахової передвищої освіти для набуття ними професійних компетентностей, а також оцінюють їх якість;
4) працівники підприємств, установ та організацій, діячі науки, мистецтва та спорту, які залучаються до освітнього процесу для читання окремих лекцій або беруть участь у роботі атестаційних комісій;
5) батьки (інші законні представники) здобувачів освіти.
8.2. До освітнього процесу можуть залучатися роботодавці та фахівці підприємств, установ, організацій та закладів, у тому числі іноземних держав, військовослужбовці Збройних Сил України, інших військових формувань, працівники правоохоронних органів.
8.3. Особами, які навчаються в Фаховому коледжі є:
1) здобувачі фахової передвищої освіти;
2)  здобувачі вищої освіти;
3) інші особи, які навчаються в Фаховому коледжі.
8.4. До інших осіб, які навчаються у Фаховому коледжі, належать слухачі, які отримують додаткові чи окремі освітні послуги, у тому числі за програмами підготовки до вступу, післядипломної освіти, безперервного професійного розвитку, зокрема за програмами освіти дорослих.
8.5.  Особи, які навчаються в Фаховому коледжі, мають право на:
1) вибір освітньо-професійної програми під час вступу до Фахового коледжу;
2) безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
3) якісні освітні послуги;
4) справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
5) трудову діяльність у позанавчальний час;
6) користування бібліотекою, інформаційними фондами, навчальною, дослідницькою та спортивною базами Фахового коледжу, доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі, у встановленому законодавством порядку;
7) безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами);
8) забезпечення гуртожитком на строк здобуття освіти у порядку, встановленому законодавством;
9) користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, спортивною, оздоровчою інфраструктурою Фахового коледжу та послугами його структурних підрозділів у порядку визначеному законодавством;
10) свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, дослідницької, науково-технічної та іншої діяльності;
11) участь у заходах з освітньої, дослідницької, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку;
12) участь у діяльності органів громадського самоврядування Фахового коледжу;
13) здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними програмами у Фаховому коледжі, а також у декількох закладах фахової передвищої (вищої) освіти за різними формами здобуття освіти, за умови отримання тільки однієї фахової передвищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету на підставі державного та/або регіонального замовлення;
14) участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
15) внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання;
16) участь у формуванні індивідуального навчального плану, вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньо-професійною програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менше 10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти. При цьому здобувачі фахової передвищої освіти мають право обирати навчальні дисципліни, що пропонуються для здобувачів вищої освіти, за погодженням з директором Фахового коледжу;
17) навчання впродовж життя та академічну мобільність, у тому числі міжнародну, на визнання результатів навчання та кредитів, отриманих під час академічної мобільності;
18) забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
19) отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством;
20) збереження місця навчання на період проходження військової служби за призовом або під час мобілізації на особливий період;
21) зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» періодів навчання за денною формою здобуття освіти у закладах фахової передвищої освіти, за умови добровільної сплати страхових внесків;
22) академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав здобувача фахової передвищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України;
23) моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;
24) повагу до людської гідності, захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації.
25) безоплатне проходження практичної підготовки на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством;
26) канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік, а для осіб, які здобувають фахову передвищу освіту за дуальною формою здобуття освіти та на робочому місці (на виробництві), – перерву в теоретичній підготовці не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік
27) отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття фахової передвищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
28) оскарження дій органів управління Фахового коледжу та їх посадових осіб, педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників;
29) спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури Фахового коледжу відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я;
30) інші необхідні умови для навчання, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально вразливих верств населення;
31) додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням (крім дуальної форми здобуття освіти та навчання на робочому місці (на виробництві)).
8.6. Особи, які навчаються в Фаховому коледжі, можуть отримувати академічні та соціальні стипендії. Розмір академічної та соціальної стипендій, порядок їх призначення і виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України.
8.7. Студенти Фахового коледжу з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особи з їх числа, а також студенти Фахового коледжу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, мають гарантоване право на отримання соціальної стипендії, у тому числі у разі отримання академічної стипендії.
8.8. Особи, які навчаються в Фаховому коледжі, можуть отримувати  й інші стипендії, призначені фізичними або юридичними особами.
8.9. Здобувачі освіти мають також інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.
8.10. Студенти Фахового коледжу мають право на отримання студентського квитка, зразок якого затверджується Міністерством освіти і науки України.
8.11. Особи, які здобувають освіту у Фаховому коледжі, зобов’язані:
1) виконувати вимоги освітньо-професійної програми та індивідуального навчального плану, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом фахової освіти та освітньо-професійною програмою;
2) виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану (за наявності), дотримуючись академічної доброчесності, та досягати визначених для відповідного рівня вищої освіти результатів навчання;
3) поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
4) відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
5) виконувати вимоги з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
6) дотримуватися вимог законодавства, цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку Фахового коледжу, а також умов договору про надання освітніх послуг.
8.12. Випускники Фахового коледжу вільні у виборі місця роботи, крім випадків, передбачених Законом України «Про фахову передвищу освіту».
8.13. Педагогічні працівники Фахового коледжу провадять навчальну, методичну, інноваційну та організаційну діяльність, пов’язану з наданням освітніх послуг.
8.14. Посади педагогічних працівників, займають особи із ступенем магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).
8.15. Науково-педагогічні працівники Фахового коледжу провадять освітню, методичну, інноваційну, наукову (науково-технічну) та організаційну діяльність, пов’язану з наданням освітніх послуг у сфері вищої освіти.
8.16. Посади науково-педагогічних працівників, займають працівники, які провадять наукову діяльність та не менше 60 відсотків ставки заробітної плати у Фаховому коледжі виконують із студентами, які здобувають перший (бакалаврський) рівень освіти. Посади науково-педагогічних працівників визначаються Законом України «Про вищу освіту».
8.17. Педагогічні, науково-педагогічні та інші працівники приймаються на роботу та звільняються з роботи директором Фахового коледжу.
8.18. Атестація педагогічних та науково-педагогічних працівників Фахового коледжу проводиться на засадах, визначених Законами України «Про освіту» та «Про фахову передвищу освіту».
8.19. Особа у Фаховому коледжі не може одночасно займати дві та більше посад, що передбачають виконання адміністративно-управлінських функцій.
8.20. Робочий час педагогічних та науково-педагогічних працівників Фахового коледжу визначається обсягом їхньої навчальної, методичної, інноваційної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором. Робочий час педагогічних та науково-педагогічних працівників становить не більше 36 годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу).
8.21. Навчальне навантаження на одну ставку викладацького складу Фахового коледжу становить 720 годин на навчальний рік.
8.22. Види навчальної роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників відповідно до посад встановлюються Фаховим коледжем за погодженням з виборними органами первинних профспілкових організацій відповідно до законодавства.
8.23. Залучення педагогічних та науково-педагогічних працівників до роботи, не передбаченої трудовим договором, може здійснюватися лише за їхньою згодою або у випадках, визначених законодавством.
8.24. Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на:
1) академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну та науково-педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітньо-професійній програмі;
2) педагогічну ініціативу;
3) розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
4) користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Фахового коледжу та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому законодавством;
5) доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та дослідницькій діяльності;
6) відзначення успіхів у професійній діяльності.
7) справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
8) захист професійної честі та гідності;
9) підвищення кваліфікації та стажування, вільний вибір форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників;
10) одержання житла з усіма комунальними зручностями, у тому числі службового, в установленому законодавством порядку;
11) отримання пільгових довгострокових кредитів для індивідуального і кооперативного будівництва (реконструкції) та придбання житла в установленому законодавством порядку;
12) подовжену оплачувану відпустку;
13) участь у громадському самоврядуванні Фахового коледжу;
14) індивідуальну освітню (дослідницьку, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами Фахового коледжу;
15) соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством порядку.
8.25. Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають також інші права, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та Статутом.
8.26. Права інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством, цим Статутом та договорами.
8.27. Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані:
1) постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність, забезпечувати безперервний професійний розвиток;
2) виконувати освітньо-професійну програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;
3) сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
4) дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та дослідницькій діяльності, дотримуватися педагогічної етики;
5) поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
6) настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
7) формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності дотримуватися  Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
8) виховувати у здобувачів фахової передвищої освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, формувати дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
9) формувати у здобувачів фахової передвищої освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
10) захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території Фахового коледжу алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
11) розвивати в студентів Фахового коледжу, самостійність, ініціативу, творчі здібності;
12) дотримуватися цього Статуту та правил внутрішнього розпорядку Фахового коледжу, виконувати свої посадові обов’язки.
8.28. Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають також інші обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та цим Статутом.
8.29. Обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством,  відповідними договорами та цим Статутом.
8.30. Директор Фахового коледжу відповідно до законодавства, Статуту та колективного договору встановлює розміри доплат, надбавок, матеріальної допомоги та заохочення педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників Фахового коледжу.
8.31. У разі захворювання педагогічного, науково-педагогічного чи іншого працівника, яке тимчасово унеможливлює виконання ним посадових обов’язків і обмежує можливість перебування у колективі осіб, які навчаються, або тимчасового переведення за цих чи інших обставин на іншу роботу чи проходження військової служби за призовом під час мобілізації, за таким працівником зберігається попередній середній заробіток. У разі хвороби або каліцтва попередній середній заробіток виплачується працівнику до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.

9. Джерела надходження та порядок використання коштів і майна Фахового коледжу

9.1. До майна Фахового коледжу належать:
1) нерухоме та рухоме майно, включаючи будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло тощо;
2) майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема інформаційні системи, об’єкти авторського права та/або суміжних прав;
3) інші активи, визначені законодавством.
9.2. Землекористування та реалізація прав на землю здійснюються Фаховим коледжем відповідно до Земельного кодексу України.
9.3. Повноваження засновника або уповноваженого ним органу щодо розпорядження державним майном, закріпленим за державним Фаховим коледжем, здійснюються відповідно до законодавства.
9.4. Майно закріплюється за Фаховим коледжем на праві оперативного управління і не може бути предметом застави, а також не підлягає вилученню, приватизації або передачі у власність юридичним і фізичним особам без згоди засновника або уповноваженого ним органу, наглядової ради Фахового коледжу та загальних зборів трудового колективу Фахового коледжу, крім випадків, передбачених законодавством.
Будівлі, споруди й приміщення Фахового коледжу повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами. Якщо відповідні об’єкти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з особливими освітніми потребами, здійснюється їхнє розумне пристосування з урахуванням універсального дизайну.
Проєктування, будівництво та реконструкція будівель, споруд і приміщень Фахового коледжу здійснюються з урахуванням потреб осіб з особливими освітніми потребами.
Фаховий коледж несе відповідальність за збереження та ефективне використання закріпленого на праві оперативного управління майна.
9.5. Власні надходження Фахового коледжу, отримані як плата за послуги, що надаються ним згідно з основною та додатковою (господарською) діяльністю, благодійні внески та гранти, відповідно до рішення педагогічної ради Фахового коледжу зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі Державної казначейської служби України або на поточні та вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів Фахового коледжу на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків, включаються до фінансового плану (кошторису) Фахового коледжу і використовуються відповідно до законодавства.
9.6. Фаховий коледж у порядку, визначеному законодавством та відповідно до цього Статуту має право:
1) власності на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за власні кошти або кошти державного чи місцевих бюджетів (крім випадків, визначених законодавством);
2) отримувати майно в оперативне управління, кошти і матеріальні цінності, зокрема будинки, споруди, обладнання, інше нерухоме майно, транспортні засоби, від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, у тому числі як благодійну допомогу;
3) засновувати сталий фонд Фахового коледжу, вносити до фонду грошові кошти, об’єкти інтелектуальної власності та розпоряджатися доходами від його використання відповідно до умов функціонування сталого фонду;
4) провадити фінансово-господарську діяльність в Україні та за кордоном;
5) використовувати майно, закріплене за Фаховим коледжем на праві оперативного управління, у тому числі для провадження господарської діяльності, передавати в користування відповідно до законодавства;
6) створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для провадження освітньої, дослідницької, інноваційної, господарської, спортивної або культурно-мистецької діяльності;
7) надавати в оренду будівлі, споруди, окремі тимчасово вільні приміщення і площі, інше рухоме та нерухоме майно або обладнання, що тимчасово не використовується у освітній, навчально-виховній, навчально-виробничій, науковій діяльності, у разі, коли це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у Фаховому коледжі;
8) створювати та розвивати власну базу соціально-побутових об’єктів, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурно-мистецьких структурних підрозділів;
9) забезпечувати поліпшення матеріально-технічної бази та здійснювати ремонт основних фондів за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом;
10) спрямовувати кошти на соціальну підтримку педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників Фахового коледжу, а також осіб, які навчаються у Фаховому коледжі;
11) відкривати поточні та депозитні рахунки у національній та іноземній валютах у банках державного сектору економіки відповідно до законодавства;
12) брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур і утворених за участю закладів фахової передвищої освіти малих підприємств, що розробляють і впроваджують інноваційну продукцію, шляхом внесення до них матеріальних та нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності);
13) засновувати заклади освіти (крім закладів вищої освіти);
14) засновувати або бути співзасновником підприємства для провадження інноваційної та виробничої діяльності;
15) здійснювати перекази в іноземній валюті внесків за колективне членство в освітніх і наукових асоціаціях, а також за передплату іноземних наукових видань та доступ до міжнародних інформаційних мереж і баз даних;
16) шляхом внесення матеріальних та нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності) брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур різних типів;
17) брати участь у діяльності консорціумів, комплексів та інших об’єднань за умови збереження юридичного статусу та фінансової самостійності;
18) здійснювати інші дії та заходи, не заборонені законодавством, спрямовані на зміцнення матеріальної бази Фахового коледжу.
9.7. Фінансування Фахового коледжу здійснюється з урахуванням положень статті 66 Закону України «Про фахову передвищу освіту» за рахунок коштів державного бюджету у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом надання відповідних освітніх субвенцій, а також коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством, а саме:
1) освітньої субвенції на здобуття повної загальної середньої освіти  на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників, які надають повну загальну середню освіту;
2) освітньої субвенції на надання фахової передвищої освіти за спеціальностями, яким надається особлива підтримка;
3) освітньої субвенції на надання фахової передвищої освіти особам з особливими освітніми потребами;
4) освітньої субвенції на підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних  працівників Фахового коледжу;
5) освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання обов’язків засновника державних закладів фахової передвищої освіти у частині забезпечення утримання та розвитку матеріально-технічної бази Фахового коледжу на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;
6) коштів загального фонду місцевих бюджетів на оплату послуг з виконання:
регіонального замовлення з надання фахової передвищої освіти у Фаховому коледжі;
державного замовлення з вищої освіти у Фаховому коледжі, особам, які були зараховані до Фахового коледжу до 01 січня 2018 року  ;
7) коштів бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад на оплату послуг з надання фахової передвищої та вищої освіти;
8) пільгових довгострокових кредитів для здобуття фахової передвищої освіти;
9) державної та місцевої фінансової підтримки для здобуття фахової передвищої освіти;
10) державної цільової підтримки для здобуття фахової передвищої освіти;
11) коштів фізичних та юридичних осіб на оплату послуг з надання фахової передвищої та вищої освіти в Фаховому коледжі відповідно до укладеного договору;
12) інших коштів, наданих за рішенням засновника;
13) інших джерел, не заборонених законодавством.
9.8. Фінансування Фахового коледжу здійснюється з урахуванням положень норм Закону України «Про фахову передвищу освіту» з дотриманням принципів цільового та ефективного використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті рішень.
9.9. Фінансові ресурси спрямовуються на провадження статутної діяльності Фахового коледжу в порядку і на умовах, визначених законодавством та цим Статутом.
9.10. Фінансування надання фахової передвищої або вищої освіти особам, які зараховані на підставі державного або регіонального замовлення до Фахового коледжу, здійснюється за нормативами, встановленими законодавством.
9.11. Фінансування здобуття вищої освіти в Фаховому коледжі здійснюється відповідно до законодавства, що визначає фінансування для закладів вищої освіти, з урахуванням особливостей, встановлених законодавством.
9.12. Освітня субвенція з державного бюджету на здобуття повної загальної середньої освіти у Фаховому коледжі надається відповідно до законодавства.
9.13. До кошторису Фахового коледжу обов’язково включаються витрати, пов’язані з розвитком матеріально-технічної і лабораторної бази, із забезпеченням ліцензованими програмними продуктами для провадження освітньої діяльності, а також з проходженням здобувачами фахової передвищої освіти практики.
9.14. Кошти, отримані Фаховим коледжем як плата за надання освітніх або інших послуг, а також кошти, отримані з інших джерел власних надходжень, не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевого бюджетів.

10. Порядок звітності та контролю за провадженням фінансово-господарської діяльності Фахового коледжу

10.1. Фаховий коледж відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», інших нормативно-правових актів, складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності і подає їх до засновника або уповноваженого ним органу, територіальних органів Державної податкової служби України, Державної казначейської служби України, Пенсійного фонду України, Державної служби статистики України і Фонду соціального страхування України.
10.2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Фахового коледжу здійснює засновник або уповноважений ним орган, педагогічна рада Фахового коледжу в межах компетенції та відповідно до законодавства.
10.3. Контроль та аудит діяльності Фахового коледжу здійснюється згідно з законодавством України.
10.4. Директор Фахового коледжу та головний бухгалтер Фахового коледжу несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської, фінансової та статистичної звітності відповідно до законодавства.
10.5. Директор Фахового коледжу несе персональну відповідальність за провадження фінансово-господарської діяльності Фахового коледжу.

11. Міжнародне співробітництво

11.1. Фаховий коледж може здійснювати міжнародне співробітництво, укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти та підприємствами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства України та цього Статуту.
11.2. Основними напрямами міжнародного співробітництва Фахового коледжу є:
1) участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну студентами, педагогічними та науково-педагогічними працівниками;
2) організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;
3) участь у міжнародних освітніх програмах;
4) спільна видавнича діяльність;
5) надання послуг, пов’язаних із здобуттям іноземними громадянами фахової передвищої освіти в Україні за умови отримання відповідних ліцензій;
6) створення спільних освітніх програм з іноземними закладами освіти;
7) відрядження за кордон педагогічних (науково-педагогічних) працівників для педагогічної роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів між закладами освіти та іноземними партнерами;
8) залучення педагогічних (науково-педагогічних) працівників іноземних закладів освіти для участі в педагогічній  роботі у Фаховому коледжі;
9) сприяння академічній мобільності педагогічних (науково-педагогічних)  працівників та осіб, які здобувають фахову передвищу освіту;
10) направлення осіб, які навчаються у Фаховому коледжі, на навчання до іноземних закладів освіти у порядку, встановленому законодавством;
11) інші напрями і форми, не заборонені законодавством України.
11.3. Зовнішньоекономічна діяльність Фахового коледжу провадиться відповідно до законодавства шляхом укладення договорів з іноземними юридичними та фізичними особами.

12. Порядок внесення змін до Статуту Фахового коледжу

12.1. Статут Фахового коледжу розробляє педагогічна рада Фахового коледжу і подає на погодження загальним зборам трудового колективу Фахового коледжу, після чого Статут подається для затвердження засновнику або уповноваженому ним органу.
12.2. Зміни та доповнення до Статуту Фахового коледжу оформляються шляхом викладення його в новій редакції та затверджуються у тому самому порядку, що й сам Статут.

13. Порядок реорганізації та ліквідації Фахового коледжу

13.1. Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання Фахового коледжу ухвалює засновник або уповноважений ним орган за дорученням засновника.
13.2. Фаховий коледж може реорганізуватися, ліквідуватися чи перепрофілюватися з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та соціально-економічних потреб територіальної громади або суспільства.
13.3. Ліквідація Фахового коледжу здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється засновником або уповноваженим ним органом. До складу ліквідаційної комісії входять представники засновника або уповноваженого ним органу та Фахового коледжу. Порядок проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначаються відповідно до законодавства.
13.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Фаховим коледжем. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Фахового коледжу та подає його засновнику або уповноваженому ним органу.
 

 

Log in