Бібліотека

Бібліотека

 

Загальна інформація

Інформаційна культура користувачів бібліотеки Київського фахового коледжу туризму та готельного господарства

                                                                           

«Книга – морська глибина

Хто в них пірне аж до дна,

Той, хоч і труду мав досить,

Дивнії перли вносить»

І. Франко

  

          Неоцінима роль у самоосвіті, в безперервному підвищенню знань у галузях туризму, готельно-ресторанного господарства, економіки і права належить книзі. Навчити користувача бібліотеки сприймати книгу як життєдайне невичерпне джерело пізнання світу, знань, виховувати любов до книжки, прищеплювати навички бібліотечно-бібліографічної грамотності та інформаційної культури – завдання бібліотекаря.

          Стратегічними завданнями навчання і виховання користувачів бібліотеки є:

 • всебічний розвиток особистості, виховання моральності, формування національної свідомості з використанням національних духовних символів;
 • створення умов для отримання додаткових знань, умінь і навичок тощо.

          Інформаційна культура користувачів повинна забезпечувати можливість безперервної освіти людини та підвищення його відповідальності за прийняті рішення. В першому випадку інформаційна культура виступає засобом соціального захисту особливості, здатний к самостійному нарощуванню знань, зміни сфери діяльності, регулюванню особистої поведінки на основі всебічного аналізу ситуації. У другому – інформаційна культура являється засобом захисту суспільства від непередбаченим дійством людини, гарантом того, що принципові рішення у інших сферах – соціальної, економічної, технологічної приймаються лише після глибокого аналізу всієї інформації. 

          Сьогоднішні здобувачі освіти, не усі, але ж вони є, погано орієнтуються в довідковому апараті бібліотеки, не можуть самостійно підібрати літературу. Вони губляться в морі книг, виявляють безпорадність. Щоб це питання не виникало треба постійно виховувати інформаційну культуру читання. А для цього треба, щоб бібліотекар досконало знав книжковий фонд бібліотеки.

          Наша мета в популяризації бібліотечно-бібліографічних знань – навчити здобувачів освіти користуватись бібліотекою коледжу, її фондами, довідково-бібліографічним апаратом і книгою, електронною бібліотекою.

          Основні завдання бібліотечно-бібліографічної та інформаційної культури:

 • сформувати у здобувачів освіти загальне уявлення про бібліотеку, багатство і розмаїття книжкового світу;
 • ознайомити із правилами користування бібліотекою та книгою;
 • поглибити знання про структурні елементи книги та їхнє призначення;
 • навчити бібліотечно-бібліографічної та інформаційної грамотності;
 • формувати вміння самостійного вибору книги у бібліотеці;
 • ознайомити з фаховими періодичними виданнями: журналами і газетами, їхньою структурою (рубрикою, змістом, тематикою);
 • навчити користуватись апаратом підручника під час її читання, довідковою літературою різних типів: енциклопедіями, словниками, каталогами і картотеками та різними джерелами інформації;
 • закріпити уміння студентів самостійно працювати з підручниками, каталогами, електронною бібліотекою;
 • демонструвати бібліографічний покажчик електронних баз даних, електронного каталогу.

          Однією з ефективних і найпоширеніших форм популяризації бібліотечно-бібліографічних знань користувачів бібліотеки є бесіди: «Інформаційна культура користувачів бібліотеки», «Електронна бібліотека коледжу», «Основи бібліотечно-бібліографічних знань» та анкетування  «Сучасна бібліотека коледжу  очима студентів».

          Під час запису здобувачів освіти до бібліотеки:

 • проводимо екскурсію по бібліотеці та розповідаємо про фотогалерею «Сучасні митці України», письменників та поетів, громадських діячів, учасників бойових дій, журналістів, митців, музикантів, акторів, науковців, видавців, які були на зустрічі зі студентами коледжу;
 • знайомимо з правилами бібліотеки;
 • розповідаємо, як користуватися довідково-бібліографічним апаратом,

електронною бібліотекою;

 • проводимо експрес-інформації біля книжкових виставок «Українці - нація Героїв», «Всім серцем любіть Україну свою – і вічні ми будемо з нею», «Співуча, калинова – нашаукраїнська мова», «Авторські видання викладачів КТГГ», «На допомогу кураторам груп», «BOOK-CROSSING», «Подаровані книги», книжкових виставок за спеціальністю коледжу, тематичних книжкових виставок, які відображають ювілейні та пам’ятні дати.

          Важливим у системі бібліотечно-бібліографічних знань студентів є знайомство із електронним каталогом, алфавітним каталогом і картотеками бібліотеки, web-сайтом бібліотеки. Необхідно пояснювати і показувати користувачам бібліотеки зв’язок каталогів і картотек із фондом, із розстановкою книг на книжкових полицях, як влаштований систематичний та алфавітний каталоги, як ними користуватись, про каталожні роздільники і відомості про них, про бібліотечний шифр на каталожних картках, за якими можна відшукати книгу на полиці, про призначення каталожних карток, які дають інформацію про автора і назву, жанр книги, об’єм, місце, рік видання тощо.

          Навички самостійної роботи з електронним та алфавітним каталогами і картотеками допоможуть здобувачам освіти коледжу у написанні дипломних і курсових робіт, рефератів, доповідей, підготовки до семінарських занять, складання списків літератури.

          Необхідним у системі  бібліотечно-бібліографічного заняття є знання структури книги, її елементи і на цій основі поглиблення навичок самоосвітньої роботи з книгою. Бібліотекар повинен знайомити користувачів бібліотеки з додатковим і бібліографічним апаратом книги:

 • ілюстраціями, таблицями, картами, словником спеціальних термінів;
 • списками додаткової літератури, які забезпечують краще сприйняття та розуміння книги.

          Основа інформаційного обслуговування бібліотеки - забезпечення права користувачів на повноту і свободу доступу до інформації, допомога здобувачам освіти у вирішенні та задоволенні інформаційних потреб. Цьому сприяє ведення довідково-бібліографічного апарату нашої бібліотеки на електронних носіях. Користувачі мають можливість одержувати інформацію через електронний каталог про підручники, навчальні посібники, періодичні видання та інші документи, що надійшли до бібліотеки.

          Серед заходів, спеціально здійснених у цілях підвищення рівня інформаційної культури користувачів, необхідно назвати:

 • індивідуальні консультації по бібліографічному розшуку та методиці роботи з літературою;
 • групові консультації, бесіди, лекції про інформаційну систему країни, як користуватися, як розвивати та удосконалювати свою інформаційну культуру;
 • проведення практичних занять по використанню традиційних та інформаційних ресурсів.

          У популяризації бібліотечно-бібліографічних знань користувачів важливу роль відіграють бібліотечно-бібліографічні консультації.

          Консультація – це порада бібліотекаря читачеві з якоїсь проблеми, пов’язаної з добором і вибором літератури. Консультація проводиться біля книжкових виставок, каталогів і картотек. Ця форма індивідуальної роботи дуже важлива у спілкуванні з користувачами. Бібліотекар під час проведення консультацій має бути дуже тактовним, ввічливо допомогти читачу вибрати потрібні книги чи статті із періодичних видань.

          Завдання консультації – вказати користувачу на труднощі, з якими він може зустрітися при доборі літератури, запропонувати довідкові видання.

          Важливим засобом формування інформаційної культури користувачів бібліотеки є бібліотечно-бібліотечні уроки.

          Система бібліотечно-бібліографічних знань підпорядкована формуванню у здобувачів освіти коледжу свідомого і зацікавленого ставлення до книги, потреби в систематичному читанні, виробленні навичок самостійного вибору книг для читання та їхнього пошуку в бібліотеці, вмінь правильно читати книгу, науково-пізнавальну і науково-популярну літературу, користуватись довідковими виданнями і періодикою, застосовувати здобуті знання та вміння щодо оволодіння основами наук, громадської роботи, самоосвіти й самовиховання, виховання активного читача та популяризатора книги і бібліотеки тощо.

          Мета вивчення основ бібліографії в бібліотеці полягає передусім у тому, щоб користувач сам прийшов до висновку: жоден вид діяльності за сучасних умов неможливий без постійного добування інформації, а це завжди пов’язано з пошуком, потребою глибокого знання спеціальних джерел.

          Інформаційна культура користувачів бібліотеки являється частиною загальнолюдської культури, необхідною ланкою освітньої діяльності викладачів та здобувачів освіти, якісної характеристикою її інформаційної діяльності у складі освітньої діяльності. Інформаційна культура висловлюється у наявності людини комплексу знань, умінь, навичок і рефлексивних установлень у взаємозв’язку з інформаційним середовищем.

          Тому, колектив бібліотеки постійно удосконалює свій професійний рівень самоосвіти, бере участь у конференціях та семінарах,   знайомиться зі статтями  фахових періодичних видань, досвіду українських та закордонних бібліотек ВНЗ, підтримує імідж бібліотеки  та створює нову модель сучасної бібліотеки впровадженням нових інновацій, удосконалює маркетингові стратегії бібліотеки, знання щодо функціонування електронного депозитарію, творчих зустрічей з сучасними поетами та письменниками, митцями, громадськими діячами.

Завідувач бібліотеки,

 кандидат педагогічних наук

Світлана ЛІТОВКА-ДЕМЕНІНА

ГУРТОК «УКРАЇНСЬКІ ВІЗЕРУНКИ»

МЕТА І ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ ГУРТКА:

     Національно-культурне відродження України вимагає знайомство із зразками народного мистецтва, які сприяють естетичному вихованню студентів. Збагачення кругозору студентів, поглиблення їх знань про звичаї, традиції, обряди прадавніх українців у контексті світової культури відкриває робота  гуртка декоративно-прикладного мистецтва «Українські візерунки».

     Програма гуртка має на меті відкрити перед студентами-гуртківцями світ народної культури, ознайомити з різноманітними видами народної творчості, традиціями і особливостями традиційних і сучасних ремесел. Важливе значення має виховання у студентів почуття прекрасного, любові до рідного краю. Цьому сприяє ознайомлення з кращими зразками народної творчості, роботами видатних майстрів минулого і сучасності під час відвідування Національного музею українського народного декоративного мистецтва, музею іграшки, зустрічі та майстер-класи.

Години роботи гуртка «УКРАЇНСЬКІ ВІЗЕРУНКИ»:

останній четвер кожного місяця о 15.20

Керівник гуртка:

завідувач бібліотеки           Світлана ЛІТОВКА-ДЕМЕНІНА

 

ПЛАН РОБОТИ ГУРТКА

«УКРАЇНСЬКІ ВІЗЕРУНКИ»

на 2023/2024 н.р.

п\п

Тема заняття

к-сть годин

календарні строки

1

Знайомство з гуртківцями.

Ознайомлення з планом, метою та завданнями роботи гуртка.

2

28.09.2023 р.

2

Майстер-клас «Патріотичний беріг - Мотанка»  

2

26.10.2023 р.

3

Майстер-клас із плетіння патріотичних браслетів

2

30.11.2023 р.

4

Майстер-клас з виготовлення брошки «Патріотичне серце»

2

21.12.2023 р.

5

Майстер-клас «Соняшник»

2

25.01.2023 р.

6

Майстер-клас «Поробки до Великодня»

2

22.02.2024 р.

7

Майстер-клас «Весняний натюрморт»

2

28.03.2024 р.

8

Майстер-клас «Прикраси у народному стилі»

2

25.04.2024 р.

9

Нагородження подяками. Підведення підсумків

2

30.05.2024 р.

 

 
Режим обслуговування читачів

Понеділок, вівторок, середа, четвер -
з 9.30 до 17.30 год.
П’ятниця –
до 16.30

Субота, неділя – вихідні дні

Останній день місяця – санітарний день
(читачі не обслуговуються)

Замовлення підручників

 

Log in