Вибір мови Головна Новини Визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року
Визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року Друк
Вівторок, 26 вересня 2017, 09:28

«Затверджено»

наказом директора КТГГ

№___ від ______ р.


ПОРЯДОК

проходження атестації в Київському державному коледжі туризму та готельного господарства для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року


Даний порядок розроблено відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», Закону України «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 19.05.2016 р. №537 «Про затвердження Порядку проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року».І. Загальні положення1. Цей Порядок визначає механізм атестації для визнання кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року (далі ‒ атестація).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

академічні права ‒ права осіб на продовження навчання;

освітня декларація (далі ‒ декларація) ‒ документ, який містить інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання в системі вищої освіти, а також дані про особу, яка подає заяву на проходження атестації. Декларація заповнюється та підписується цією особою особисто, крім розділу ІІІ декларації, який заповнюється вищим навчальним закладом;

період навчання ‒ будь-яка частина освітньої програми певного рівня вищої освіти, яка не становить повного курсу навчання, але дозволяє визнати набуті особою результати навчання;

професійні права ‒ права осіб на професійну діяльність, підтверджені документом про вищу освіту державного зразка;

проходження атестації ‒ підтвердження вищим навчальним закладом кваліфікацій, періодів та результатів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року, з метою реалізації академічних та професійних прав осіб;

результати навчання ‒ сукупність знань, умінь, інших компетентностей, набутих особою в процесі навчання, які можна визнати та оцінити за результатами проходження такою особою атестації.

Термін «тимчасово окупована територія» вживається в значенні, наведеному в Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

Термін «кваліфікація» вживається в значенні, наведеному в Законі України «Про вищу освіту».

3. Цей Порядок поширюється на такі категорії осіб (далі ‒ Заявники):

громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України;

іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території України.

Цей Порядок поширюється також на осіб, зазначених у абзацах другому, третьому цього пункту, які переселилися з тимчасово окупованої території України.

Цей Порядок не застосовується стосовно осіб, на яких поширюється дія Порядку замовлення та видачі документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них випускникам вищих навчальних закладів, розташованих на тимчасово окупованій території України, у 2014 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28 травня 2014 року № 655, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 2014 року за № 593/25370 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 22 вересня 2015 року № 964).

4. Документи про освіту, видані на тимчасово окупованій території України, не визнаються.

5. Атестація проводиться у приміщеннях Київського державного коледжу туризму та готельного господарства.

6. Визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти проводиться відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. У випадках, коли в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі ‒ ЄДЕБО) міститься інформація про те, що особа вступала і здобувала вищу освіту за переліками напрямів підготовки та спеціальностей, які діяли до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти може здійснюватися за ними або відповідно до Таблиці 3 відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (Перелік 1) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 (Перелік 2015), Таблиці відповідності Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (Перелік 3) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905 (далі ‒ Таблиці відповідності).

7. У визначеній цим Порядком процедурі атестації можуть бути визнані кваліфікації, результати навчання та періоди навчання в системі вищої освіти в межах ступеня вищої освіти бакалавра, а також освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.ІІ. Процедура атестації

1. Процедура атестації здійснюється Київським державним коледжем туризму та готельного господарства з метою реалізації академічних та професійних прав Заявників у межах ліцензованих обсягів акредитованих спеціальностей. Київський державний коледж туризму та готельного господарства приймає до розгляду атестаційну справу, якщо до завершення строку дії відповідного сертифіката про акредитацію залишилось не менше шести місяців. Процедура атестації повинна бути завершена в межах строку дії сертифіката про акредитацію.

Атестація проводиться у випадку, якщо Заявник відповідно до законодавства має право на здобуття відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, крім вимоги проходження зовнішнього незалежного оцінювання в 2014 році та наступних роках.

2. Підставою для проведення атестації є освітня декларація, яка особисто подається Заявником до Київського державного коледжу туризму та готельного господарства за формою, наведеною у додатку до Порядку проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 19.05.2016 р. №537.

Київський державний коледж туризму та готельного господарства надає консультативну допомогу в заповненні освітніх декларацій. До освітньої декларації додаються:

1) документ, що посвідчує особу;

2) оригінали документів про освіту, які визнаються в Україні (за наявності). У разі наявності іноземного документа про освіту особа подає також відповідний документ про його визнання;

3) дві фотокартки розміром 3 х 4 см;

4) копію документа, що підтверджує трудові відносини та стаж роботи (за наявності).

Заявник може подати інші документи (копії документів), які підтверджують особливі умови його зарахування на навчання до вищого навчального закладу.

Для обробки персональних даних Заявник надає Київському державному коледжу туризму та готельного господарства згоду в письмовій формі відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Заявник має право додати до освітньої декларації інші документи (матеріали), які можуть прямо чи опосередковано засвідчувати наведену в ній інформацію (ці документи (матеріали) можуть бути подані в електронному вигляді у форматі цифрових зображень). Київський державний коледж туризму та готельного господарства у разі необхідності має право перевірити відповідність цифрових зображень оригіналам та/або копіям цих документів (матеріалів).

Посадова особа Київського державного коледжу туризму та готельного господарства робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх. Оригінали документів особисто повертаються Заявнику в той же день.

3. Якщо документи, надані Заявником не в повному обсязі та/або неправильно оформлені, та/або відсутня можливість проведення процедури атестації, Київський державний коледж туризму та готельного господарства повертає документи без розгляду протягом трьох робочих днів з дня реєстрації заяви, про що повідомляється Заявнику із зазначенням підстав прийняття такого рішення.

4. Для проведення атестації Київський державний коледж туризму та готельного господарства утворює комісію з атестації Заявника (далі ‒ Комісія) в складі не менше трьох осіб, яка діє на підставі цього Порядку. Головою Комісії призначається директор (заступник директора з навчально-методичної роботи) Київського державного коледжу туризму та готельного господарства. До складу Комісії обов’язково входять: завідуючий відділенням, голова випускової циклової комісії. За необхідності до складу комісії можуть бути включені завідуючий методичним кабінетом та викладачі фахових навчальних дисциплін.

Організаційно-технічний супровід атестації Заявника здійснює приймальна комісія Київського державного коледжу туризму та готельного господарства. Комісія надає (надсилає) Заявнику запрошення для проходження атестації з визнання кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року, а також інформацію про форми та строки проведення атестації.

Атестація проводиться не пізніше ніж через 3 робочих дні з дня отримання запрошення. Атестація може проводитись в інші строки, якщо вони погоджені із Заявником письмово, але не пізніше одного місяця з дня отримання запрошення.

5. Атестація Заявника може проходити у формі співбесіди, комплексного контрольного заходу та атестації здобувачів вищої освіти. Співбесіда та комплексні контрольні заходи оцінюються за двобальною шкалою: позитивна оцінка - «зараховано», негативна оцінка ‒ «незараховано». Оцінка вноситься до протоколу (відомості) відповідної форми атестації.

6. Співбесіда Комісії із Заявником проводиться для встановлення періодів навчання та визнання результатів навчання в системі вищої освіти, які не передбачені стандартом вищої освіти та не формуються обов’язковими для здобувачів вищої освіти навчальними компонентами. У співбесіді беруть участь більшість від затвердженого складу членів Комісії. Позитивна оцінка співбесіди з Комісією для встановлення періодів навчання та визнання результатів навчання в системі вищої освіти, які не передбачені стандартом вищої освіти та не формуються обов’язковими для здобувачів вищої освіти навчальними компонентами, є підставою для зарахування особі дисциплін(и) з оцінкою «зараховано» та кредитів в обсязі фактично набутих результатів навчання, але не більше обсягу необов’язкових дисциплін (вибіркової частини) навчального плану за відповідний період навчання. Ці дисципліни можуть не співпадати з навчальним планом Київського державного коледжу туризму та готельного господарства.

Під час співбесіди Комісії із Заявником також можуть бути встановлені періоди навчання та визнані результати навчання в системі вищої освіти, які були сформовані до 20 лютого 2014 року, у тому числі передбачені стандартом вищої освіти та/або такі, що формуються обов’язковими для здобувачів вищої освіти навчальними компонентами, включаючи практичну підготовку та курсові роботи.

Позитивна оцінка співбесіди з Комісією є підставою для зарахування особі дисциплін(и) за документально підтвердженою оцінкою або оцінкою «зараховано» та кредитів в обсязі фактично набутих результатів навчання.

7. Комплексні контрольні заходи проводяться для визнання результатів навчання, які передбачені стандартом вищої освіти та/або формуються обов’язковими для здобувачів вищої освіти навчальними компонентами, включаючи практичну підготовку та курсові роботи (крім зазначених у пункті 6 цього розділу).

У межах одного контрольного заходу допускається визнання навчального навантаження в обсязі до 30 кредитів ЄКТС. У проведенні комплексних контрольних заходів беруть участь не менше трьох членів Комісії, а також допускається залучення додаткових екзаменаторів.

Позитивна оцінка за результатами проведеного комплексного контрольного заходу для визнання результатів навчання, які передбачені стандартом вищої освіти та/або формуються обов’язковими для здобувачів вищої освіти навчальними компонентами, включаючи практичну підготовку та курсові роботи, є підставою для зарахування особі дисциплін(и) з оцінкою «зараховано» та кредитів в обсязі відповідних обов’язкових дисциплін, практик та курсових робіт навчального плану.

8. У разі успішного проходження атестації та зарахування на навчання або присудження ступеня вищої освіти, присвоєння відповідної кваліфікації за результатами проходження атестації Заявник протягом року з дати проходження атестації має право пройти комплексні контрольні заходи у Київському державному коледжі туризму та готельного господарства, в якому йому було присуджено ступінь вищо ї освіти та присвоєно відповідну кваліфікацію або в якому він продовжує навчання, та отримати документ про вищу освіту державного зразка та додаток до нього з диференційованими оцінками.

9. Атестація здобувачів вищої освіти для визнання кваліфікації проводиться екзаменаційною комісією Київського державного коледжу туризму та готельного господарства. Види атестації здобувачів визначаються навчальними планами Київського державного коледжу туризму та готельного господарства.

Атестація здобувачів вищої освіти для визнання здобутої кваліфікації проводиться після успішного проходження всіх інших атестацій. При проведенні атестації здобувачів повинні бути присутні не менше трьох членів Комісії, незалежно від їх членства в складі екзаменаційної комісії.

Атестація може проводитись обраною Заявником мовою, якщо вона є зрозумілою членам Комісії та екзаменаційної комісії.

Успішне проходження атестації здобувачів вищої освіти є підставою для прийняття рішення про присудження ступеня вищої освіти, присвоєння відповідної кваліфікації та видачі диплома.

10. Інформація про прийняття заяви Заявника про проходження атестації вноситься до ЄДЕБО.

11. За результатами атестації Комісія впродовж трьох робочих днів приймає рішення щодо визнання результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти з можливістю продовження навчання з певного курсу (семестру) за відповідною освітньою програмою в Київському державному коледжі туризму та готельного господарства або присвоєння відповідної кваліфікації та видачу диплома Київського державного коледжу туризму та готельного господарства, або відмовляє в цьому.

Рішення Комісії затверджується наказом директора Київського державного коледжу туризму та готельного господарства. Інформація про результати атестації Заявника вноситься до ЄДЕБО незалежно від прийнятого рішення.

У разі продовження навчання підставою для зарахування є відповідне рішення Комісії, яке затверджується наказом директора Київського державного коледжу туризму та готельного господарства. Інформація про Заявника та визнані періоди навчання, його освітня декларація вносяться до ЄДЕБО.

Рішення Комісії, затверджене наказом директора Київського державного коледжу туризму та готельного господарства, не може бути підставою для продовження навчання в іншому вищому навчальному закладі.

У разі видачі документа про освіту державного зразка видається також додаток до нього. У разі відмови ‒ Комісією приймається рішення про негативний результат проходження атестації, яке затверджується наказом директора Київського державного коледжу туризму та готельного господарства.

Обсяг визнаних результатів навчання не може перевищувати звичайне навантаження визнаних періодів навчання (навчальних років, семестрів), яке визначено в пункті 14 частини першої статті 1 Закону України «Про вищу освіту». Про результати процедури атестації Київський державний коледж туризму та готельного господарства повідомляє Міністерство освіти і науки України листом та надсилає копію освітньої декларації Заявника.

12. Апеляційні заяви щодо процедури атестації та її результати подаються до Київського державного коледжу туризму та готельного господарства. Апеляційна комісія Київського державного коледжу туризму та готельного господарства за результатами розгляду апеляційної заяви приймає відповідне рішення, яке затверджується директором (заступником директора з НМР) Київського державного коледжу туризму та готельного господарства. Заявник має право оскаржити зазначене рішення в судовому порядку.

Крім того, Заявник має право звернутись для проходження атестації до іншого вищого навчального закладу.

13. Підставою для анулювання результатів атестації, яка здійснюється відповідно до цього Порядку, є подання Заявником недостовірних відомостей.

Заступник директора з НМР                                      М.А.Яковенко
Місце для фотокартки


ОСВІТНЯ ДЕКЛАРАЦІЯ
про завершення здобуття вищої освіти, набуті результати навчання та періоди
навчання в системі вищої освіти на тимчасово окупованій території України

Розділ І. Загальні відомості

1.

___________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) заявника)


2.___________________________________________________________________
(документ, що посвідчує особу)

3.___________________________________________________________________
(місце проживання: поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, квартири заявника)

4. Мета звернення:____________________________________________________
(продовження навчання, визнання здобутої кваліфікації)

5._______________________________________________________________
(освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на який претендує заявник)

6.___________________________________________________________________
(шифр та назва спеціальності (напрям підготовки), на визнання результатів навчання та періодів навчання за якою
претендує заявник)

7.___________________________________________________________________
(кількість повних періодів навчання (курсів, семестрів), на визнання яких претендує заявник)

____________________________________________________________________
(додаткові відомості)*

Даю згоду на обробку моїх персональних даних (підпис, прізвище,
ініціали заявника):___________________________________________________

  • У разі необхідності зазначається найменування навчального закладу, який видав попередній документ про освіту, який пройшов процедуру визнання відповідно до вимог законодавства, здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) та/або кваліфікацію.

Розділ II. Відомості про здобуті результати навчання

Результати навчання
Вказуються здобуті результати навчання у формулюваннях відповідного стандарту вищої
освіти та/або освітньої програми вищого навчального закладу або назв дисциплін, яким
відповідають здобуті результати навчання

Підпис, прізвище, ініціали заявника:___________________________________

Дата заповнення та подання освітньої декларації________________________

Розділ III. Атестація заявника
(заповнюється вищим навчальним закладом)

1. Підстави для розгляду атестаційної справи вищим навчальним закладом:
Ліцензія_____________________________________________________________

сертифікат про акредитацію____________________________________________

строк дії сертифіката__________________________________________________

Чи подані заявником документи в повному обсязі? (так/ні):_________________

____________________________________________________________________
(інформація про відсутність обов'язкових для подання документів)

Чи правильно оформлені документи заявником? (так/ні):____________________

____________________________________________________________________
(інформація про неправильно оформлені заявником документи)

Рішення про проведення атестації або повернення документів без розгляду:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(номер та дата наказу, зміст прийнятого рішення)

2. Затверджений склад комісії з атестації заявника:_________________________
(дата і номер наказу)

_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, педагогічна категорія, посада голови та членів комісії)

3. Дата надання (надсилання) запрошення заявнику:________________________

строки проведення атестації:____________________________________________

4. Атестація заявника:
Форма
атестації Зараховані дисципліни (практики, курсові
роботи, форми атестації здобувачів вищої
освіти) Зараховані
кредити Оцінки

Форма

атестації

Зараховані дисципліни (практики, курсові

роботи, форми атестації здобувачів вищої

освіти)

Зараховані

кредити

Оцінки5. Рішення комісії:____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________

6. Затвердження рішення комісії наказом керівника вищого навчального
закладу:_____________________________________________________________

Директор (заступник директора)
Київського державного коледжу туризму та готельного господарства

_________________________________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали, дата)Відповідальні особи Київського державного коледжу туризму та готельного господарства за проведення атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року


  1. Яковенко Микола Антонович – заступник директора з НМР (тел.: (044) 543-93-84);
  2. Горбань Валентина Іванівна – завідуюча відділенням готельного та туристичного обслуговування (тел.: (044) 549-18-00);
  3. Канічковська Тамара Іванівна – завідуюча відділенням торгівлі, фінансів та комп’ютерних технологій (тел.: (044) 549-18-00);
  4. Лейченко Людмила Миколаївна – завідуюча відділенням правознавства (тел.: (044) 549-17-46);
  5. Українець Галина Михайлівна – завідуюча відділенням ресторанного обслуговування (тел.: (044) 543-87-61);
  6. Дьорова Тетяна Анатоліївна – завідуюча методичним кабінетом (тел.: (044) 543-41-90);
  7. Мякінченко Ірина Олександрівна – відповідальний секретар приймальної комісії (тел.: (044) 543-13-03).

Графік роботи

Понеділок – п’ятниця: з 9.00 до 17.00
Субота – неділя: вихідні

Останнє оновлення на Вівторок, 26 вересня 2017, 15:15
 

Увага! До відома батьків та студентів! Нові банківські реквізити, з січня 2018 року

Для оплати за навчання:

МФО 820019

р/р 31556240117499

Для оплати за гуртожиток:

МФО 820019

р/р 31553240217499

Код ЄДРЦОУ 05408295


Київський державний коледж туризму та готельного господарства запрошує 
12-го квітня о 16.00 на День відкритих дверей!
(актова зала коледжу)
Консультації та запис на підготовчі курси до вступу в коледж
каб. 101 та за тел.
228-95-46, 543-13-03


Рейтинговий список студентів зима
2017 / 2018 н.р.

Дистанційне навчання

ОГОЛОШЕННЯ!!!

Проходження атестації в Київському державному коледжі туризму та готельного господарства для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року. Детальніше...


До уваги випускників-молодших спеціалістів та загальноосвітніх шкіл!

Відповідно до наказу МОН № 95-л від 15.05.2017 року Київський державний коледж туризму отримав право здійснювати підготовку бакалаврів та починає набір на освітній рівень «бакалавр» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа», галузь знань - 24 сфера обслуговування.

Телефон приймальної комісії: 228-95-46


vstup